För dig som privatkund

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av oss för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik, för marknadsföringsändamål samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse, bland annat för att utveckla och förbättra tjänster.

Vi kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från, eller lämnas ut till, tredje part om det följer av författning eller om Örnsköldsvik Airport AB har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av kundens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med kunden ska kunna fullgöras.

Kunden har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av Örnsköldsvik Airport AB. Kunden kan även begära rättelse. Kunden har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till viss radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. En kund som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra avtal eller så länge lagstiftningen kräver det.

Vi behandlar inte dina uppgifter genom automatiserat beslutsfattande eller för automatisk profilering.

Begäran av registerutdrag

När du efterfrågar ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som Örnsköldsvik Airport AB behandlar ska du vända sig till receptionen på Sjögatan 4A i Örnsköldsvik. Detta gäller även om du vill ändra uppgifter i register eller utöva rätten att bli raderad.

I receptionen på Sjögatan 4A i Örnsköldsvik fyller du i en blankett med dina önskemål. Blanketten ska vara underskriven av den person som registerutdraget avser och giltig legitimation ska uppvisas. Därefter skapas ett ärende som skickas vidare till Dataskyddsombudet för behandling.

Du kontaktas när ärendet är färdigbehandlat och beslut har fattats.

 

Vid frågor, vänd dig till Kontaktcenter, Örnsköldsviks kommun
E-post: dataskyddsombud@ornskoldsvik.se
Tfn: 0660-880 00